اعضای هیئت مدیره

دکتر سعید رسولی

 

نام و نام خانوادگي : سعید رسولی

آخرين مدرك تحصيلي : دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک

سمت در شرکت : مدیرعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگي : محمد جلال ارشدی

آخرين مدرك تحصيلي : دانشجوی دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک

سمت در شرکت : مؤسس و رئیس هیئت مدیره