اعضای هیئت مدیره

دکتر سعید رسولی

 

 

نام و نام خانوادگي : سعید رسولی

آخرين مدرك تحصيلي : دکتری عمران

سمت در شرکت : مدیرعامل

 

 

 

 

 

مهندس محمد جلال ارشدی

 

 

 

نام و نام خانوادگي : محمد جلال ارشدی

آخرين مدرك تحصيلي : کارشناسی ارشد مهندسی عمران

سمت در شرکت : رئیس هیئت مدیره

 

دانیال نعمتی مهندس رضوانی

 

 

 

نام و نام خانوادگي : دانیال نعمتی رضوانی

آخرين مدرك تحصيلي : کارشناسی مهندسی عمران

سمت در شرکت : عضو هیئت مدیره