زمینه فعالیت

زمینه های فعالیت شرکت:

– مطالعات ژئوتکنیک

– مطالعات ژئوفیزیک و لرزه نگاری درون گمانه ای

– طراحی و اجرای سازه های نگهبان و گودبرداری

– طراحی و اجرای میکروپایل

– طراحی و اجرای آب بندی گودهای پروژه های عمرانی

– طراحی و اجرای دیوارهای ژئوگریدی

– مطالعات تحلیل خطر زلزله و طیف طرح ویژه ساختگاه

– مطالعات ژئوالکتریک و شناسایی سطح آب های زیرزمینی و قنوات قدیمی

– مدیریت پروژه و ساخت (Construction Project Management – CPM)